Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Van BunzlOutsourcing Services BV.Deze Algemene Voorwaarden zijn op 28 december 2023 gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 1/2024.

Artikel 1: Definities

1.1 In deze voorwaarden hebben de navolgende woorden de daarin in dit artikelen gegeven betekenis:

 1. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden.
 2. Bunzl Foodservice: de besloten vennootschap Bunzl Outsourcing Services B.V., gevestigd te Almere, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33054904.
 3. Afnemer: contractspartij van Bunzl Foodservice met wie een zakelijke transactie is overeengekomen of aan wie een aanbod is gedaan of een offerte uitgebracht.
 4. Deellevering: Levering welke opgesplitst kan worden voor levering, waardoor deze niet in één keer in zijn geheel wordt geleverd.
 5. Assortiment:
  1. Klantspecifiek(e) artikelen: goederen die door Bunzl Foodservice specifiek voor de Afnemer worden ingekocht (bedrukt of onbedrukt) of op voorraad worden gehouden. Deze goederen worden in deze Voorwaarden ook aangeduid met de term ‘bestelgoederen’.
  2. Standaardassortiment: goederen die door Bunzl Foodservice zijn opgenomen in haar assortiment en die niet specifiek voor een Afnemer zijn ingekocht.
 6. Order: iedere opdracht van de Afnemer aan Bunzl Foodservice voor de inkoop en/of (af)levering van één of meerdere artikelen, alsmede iedere aankoop via derden partijen.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt op het moment dat Bunzl Foodservice de order van een Afnemer heeft geaccepteerd.
 8. Voorraadartikel(en): goederen die door Bunzl Foodservice op voorraad worden gehouden voor een Afnemer.

1.2. Behoudens tegenbewijs door de Afnemer, worden de per e-mail aan de Afnemer verzonden mededelingen van Bunzl Foodservice geacht te zijn aangekomen bij de Afnemer op een zodanig moment als blijkt uit de schriftelijke (al digitale) administratie van Bunzl Foodservice.

1.3. Behoudens tegenbewijs door de Afnemer, gelden dossierkopieën van schriftelijke mededelingen van Bunzl Foodservice aan de Afnemer als bewijs dat deze mededelingen door Bunzl Foodservice aan de Afnemer zijn verzonden.

Artikel 2: Toepasselijk Voorwaarden 

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bunzl Foodservice met Afnemers gesloten overeenkomsten, digitale overeenkomsten en overeenkomsten die via het internet tot stand komen daaronder begrepen. Zij zijn daarnaast van toepassing op de totstandkoming van deze overeenkomsten en op alle door Bunzl Foodservice uitgebrachte offertes of aanbiedingen (hierna gezamenlijk: “offertes”).

2.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door Bunzl Foodservice en de Afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen is Bunzl Foodservice gerechtigd de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de strekking van deze Voorwaarden. Deze vervangende bepaling wordt, in dat geval, door de Afnemer op voorhand aanvaard.

2.5 Bunzl Foodservice heeft steeds het recht om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen aan de Afnemer worden medegedeeld. Wijzigingen aan essentiële bestanddelen van de overeenkomst zullen steeds gebaseerd zijn op objectief te verantwoorden factoren.

Artikel 3: Offerte/Overeenkomst

3.1 Alle door Bunzl Foodservice uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De termijn voor aanvaarding van een offerte is 5 werkdagen, tenzij anders afgesproken. Tot het moment van de acceptatie van de offerte heeft Bunzl Foodservice het recht het aanbod te herroepen.

3.2 Elk aanbod van Bunzl Foodservice op haar website, in catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Bunzl Foodservice niet, ook niet als het niet gaat om kennelijke fouten of vergissingen. Bunzl Foodservice is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis. Bunzl Foodservice is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten, een en ander zowel in analoge als in digitale informatie. Bunzl Foodservice streeft ernaar prijzen, afbeeldingen, kleuren, maten en beschrijvingen in catalogi en op haar website zo veel als mogelijk met de werkelijkheid te laten overeenstemmen, doch kan fouten of afwijkingen niet uitsluiten.

3.3 Een Bunzl Foodservice bindende overeenkomst komt pas tot stand na Bunzl Foodservice’s aanvaarding van een order van de Afnemer.

3.4 Het annuleren van een order door de Afnemer is niet toegestaan tenzij Bunzl Foodservice daar schriftelijk mee instemt.

Artikel 4: Prijzen/Betaling

4.1 Alle door Bunzl Foodservice gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief wettelijke toeslagen en/of belastingen, daaronder verbruiks- en verpakkingsbelastingen volgens de Single Use Plastic wetgeving en of andere Europese wetgevingen, een en ander tenzij anders is aangegeven.

4.2. De door Bunzl Foodservice gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van het aanbod.

4.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, inkoopprijzen, loonkosten, belastingtarieven, in- en uitvoerheffingen, transportkosten of koerswijzigingen van vreemde valuta) van een artikel wijzigt in de periode tussen de datum van het aanbod en de datum van levering aan de Afnemer, heeft Bunzl Foodservice het recht de overeengekomen prijs eenzijdig aan te passen en deze kostprijsverhoging integraal aan de Afnemer door te belasten.

4.4 Bij een bestelling via de webshop vindt integrale betaling direct, en in ieder geval voorafgaand aan de levering, plaats. In andere gevallen dient betaling door de Afnemer te geschieden binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum, tenzij daarover met de Afnemer schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

4.5 Indien niet anders is overeengekomen, wordt betaling door de Afnemer geacht te zijn geschied wanneer de bankrekening van Bunzl Foodservice voor het volledige factuurbedrag is gecrediteerd.

4.6 Indien de Afnemer niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag heeft voldaan, komt hij na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn direct in verzuim en is hij in dat geval de wettelijke handelsrente – en in geval van een particuliere Afnemer: de wettelijke rente - verschuldigd vanaf de eerste dag na het verstrijken van deze betalingstermijn. De Afnemer is daarnaast aan Bunzl Foodservice verschuldigd alle gerechtelijke en alle buitengerechtelijke kosten die Bunzl Foodservice ter zake van de invordering van het onbetaald gebleven factuurbedrag moet maken alsmede alle gerechtelijke en alle buitengerechtelijke kosten die Bunzl Foodservice moet maken teneinde nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te verkrijgen.

4.7 Het is Bunzl Foodservice toegestaan terzake de invordering van de in art. 4.6 genoemde buitengerechtelijke kosten aan te sluiten bij het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.8 Betalingen van de Afnemer strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten, dan van de verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.9 Verrekening of opschroting van het openstaande factuurbedrag door de afnemer met of in verband met (vermeende) vorderingen van de Afnemer op Bunzl Foodservice is nimmer toegestaan.

Artikel 5: Levering en opslag

5.1 De door Bunzl Foodservice opgegeven termijnen van levering zijn altijd indicatief en derhalve nimmer aan te merken als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze indicatieve termijnen heeft de Afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.2 Het risico van de artikelen gaat over op de Afnemer op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering tenzij uitdrukkelijk anders tussen Bunzl Foodservice en de Afnemer is overeengekomen. Iedere verplaatsing door Bunzl, nadat de goederen zijn uitgeladen op de plaats van aflevering, komt voor rekening en risico van de Afnemer.

5.3 Bunzl Foodservice is tot het doen van deelleveringen bevoegd. Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd.

5.4 Voor binnenlandse zendingen geldt dat de Afnemer een door Bunzl Foodservice vast te stellen bijdrage levert in de transportkosten indien de transactie tussen de Afnemer en Bunzl Foodservice een factuurwaarde heeft van minder dan € 300,- exclusief BTW. Bunzl Foodservice heeft het recht om 100% van de transportkosten voorafgaand aan de verzending bij de Afnemer in rekening te brengen, in welk geval verzending van de artikelen eerst plaatsvindt na voldoening daarvan. Statiegeld op emballagegoederen van Bunzl wordt te alle tijde voor 100% doorbelast.

5.5 Voor buitenlandse zendingen geldt dat de transportkosten en de emballagegoederen (daaronder transportverpakkingen) voor 100% worden doorbelast aan de Afnemer, ongeacht het factuurbedrag, mits anders overeengekomen. Verzending vindt eerst plaats nadat het volledige bedrag door de Afnemer is voldaan.

5.6 Indien de Afnemer Klantspecifieke artikelen niet binnen de afgesproken termijn afneemt, heeft Bunzl Foodservice het recht om deze artikelen ineens bij de Afnemer in rekening te brengen.

5.7 Alle al dan niet op verzoek van de Afnemer door of in opdracht van Bunzl Foodservice gemaakte ontwerpen, clichés, voorbeelden, modellen, e.d., ook als deze geheel of ten dele aan hem in rekening zijn of worden gebracht, blijven (intellectueel) eigendom van Bunzl Foodservice. De kosten van dergelijke ontwerpen, clichés, voorbeelden en modellen worden door Bunzl Foodservice bij de Afnemer in rekening gebracht tegen het daarvoor binnen Bunzl Foodservice geldende tarief.Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bunzl Foodservice is het de Afnemer verboden deze zaken te verveelvoudigen, aan derden te inzage te geven of ter beschikking te stellen.

Artikel 6: Eigendomsbehoud

6.1 De door Bunzl Foodservice aan de Afnemer geleverde artikelen blijven eigendom van Bunzl Foodservice zolang de Afnemer de voor deze artikelen verschuldigde prijs, rente en kosten of ter zake van andere door Bunzl Foodservice geleverde artikelen niet volledig heeft voldaan. De Afnemer dient de door Bunzl Foodservice geleverde artikelen, zolang deze nog eigendom zijn van Bunzl Foodservice, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.

6.2 Vóór het moment van eigendomsoverdracht is de Afnemer niet gerechtigd om de producten te vervreemden, te verwerken, te gebruiken, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken.

6.3 Indien de Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Bunzl Foodservice gesloten overeenkomst(en) of indien Bunzl Foodservice goede gronden heeft te vrezen dat de Afnemer daarin tekort zal schieten, is Bunzl Foodservice bevoegd de aan de Afnemer geleverde artikelen terug te eisen. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht indien onder de Afnemer beslag wordt gelegd, indien aan de Afnemer surséance van betaling is verleend of indien het faillissement van de Afnemer wordt aangevraagd of is uitgesproken.

6.4 De Afnemer is jegens Bunzl Foodservice aansprakelijk voor alle schade die ontstaat in geval van schade aan of het verdwijnen van de aan haar in eigendom toebehorende artikelen.

Artikel 7: Klachten en manco meldingen

7.1 De Afnemer dient de aan hem geleverde artikelen terstond te inspecteren en, zo nodig, te keuren. Binnen twee werkdagen na ontvangst van de goederen dienen eventuele klachten met betrekking tot deze artikelen schriftelijk (digitaal daaronder begrepen) bij Bunzl Foodservice te worden gemeld. Alle rechten en aanspraken van de Afnemer in verband met klachten over de geleverde artikelen, manco’s daaronder begrepen, vervallen indien zij niet binnen de gestelde termijn van twee werkdagen bij Bunzl Foodservice zijn gemeld.

7.2 Bunzl Foodservice zal, na ontvangst van een klacht, zo spoedig mogelijk een onderzoek instellen naar de gegrondheid daarvan. De Afnemer dient toe te staan dat (vertegenwoordigers van) Bunzl Foodservice de betreffende artikelen en verpakkingen onderzoeken. Indien Bunzl Foodservice de klacht gegrond verklaart, heeft zij de keuze om de betreffende artikelen te vervangen dan wel de Afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de bij de Afnemer in rekening gebrachte prijs voor deze artikelen.

7.3. Bij klachten over met verpakking geleverde artikelen geldt dat Bunzl Foodservice niet verplicht kan worden de door Afnemer verschuldigde prijs te crediteren indien deze artikelen geheel of gedeeltelijk door de Afnemer zijn aangewend voor gebruik.

Artikel 8: Annulering

8.1 Wanneer de Afnemer de Overeenkomst voorafgaand aan de levering annuleert en het betreft artikelen uit het Standaardassortiment van Bunzl Foodservice, is de Afnemer 15% van de daarmee corresponderende factuur aan annuleringskosten verschuldigd, een en ander met een minimum van € 50.

8.2 Annulering van overeenkomsten strekkende tot levering van Klantspecifieke artikelen (bestelgoederen) is niet mogelijk.

8.3 De levering van Voorraadartikelen kan tot uiterlijk 48 uur voor de beoogde levering door de Afnemer worden uitgesteld. Art. 5.6 is van toepassing.

Artikel 9: Retourvoorwaarden 

9.1. Het retour zenden van Klantspecifieke artikelen en artikelen met een beperkte houdbaarheid is niet toegestaan. Retourzendingen van voorraadartikelen en overige artikelen is uitsluitend toegestaan nadat hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van Bunzl Foodservice. Een dergelijke toestemming wordt uitsluitend in uitzonderlijke gevallen toegestaan, naar het (uitsluitend) oordeel van Bunzl Foodservice.

9.2 Retourverzoeken dienen door de Afnemer binnen 5 werkdagen na de levering aangevraagd te worden via het online retourformulier van Bunzl Foodservice met een duidelijke opgaaf van reden. Retourverzoeken zonder opgaaf van reden of buiten de termijn van 5 werkdagen worden niet in behandeling genomen.

9.3 De kosten van een retourzending zullen door Bunzl Foodservice bij de Afnemer in rekening worden gebracht. Na ontvangst van de retourzending in de originele ongeopende en onbeschadigde verpakking, zal Bunzl Foodservice, indien zij de goederen terugneemt, 85% van de factuurwaarde van deze goederen vergoeden. Indien er sprake is geweest van een fout aan de zijde van Bunzl Foodservice, zal Bunzl Foodservice na ontvangst van de retourzending in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking 100% van de factuurwaarde vergoeden.

9.4 Voor retourzendingen vanuit het buitenland (buiten Nederland) zal Bunzl Foodservice te allen tijde 100% van de retourkosten doorbelasten, tenzij er sprake is van een fout aan de zijde van Bunzl Foodservice, of indien anders overeengekomen met de Afnemer.

Artikel 10: Emballage

10.1 Bunzl Foodservice is en blijft eigenaar van emballagedragers (zoals rolcontainers, pallets, vaten en kratten) die met de artikelen worden uitgeleverd. Emballagedragers dienen door Afnemer zo spoedig mogelijk na de levering van de artikelen, leeg, voorzien van alle onderdelen (bijvoorbeeld vaten inclusief doppen) en gesorteerd aan Bunzl Foodservice retour te worden gegeven.

10.2 Bunzl Foodservice brengt aan Afnemer de kosten van deze emballagedragers in rekening en crediteert aan de Afnemer nadat deze emballagedragers weer retour worden ontvangen. Deze afrekening vindt plaats op basis van de transportgegevens van de retour genomen emballagedragers.

10.3 De Afnemer ontvangt na retourgave een overzicht van de (geretourneerde) emballagedragers. De Afnemer dient dat overzicht binnen twee werkdagen te controleren en binnen de genoemde termijn contact met Bunzl Foodservice op te nemen indien het overzicht niet juist. Indien niet tijdig wordt gereclameerd is voornoemd overzicht bindend.

10.4 De Afnemer is gehouden op zorgvuldige en deskundige wijze voor de emballagedragers te zorgen. Emballagedragers mogen door de Afnemer alleen gebruikt worden voor de door Bunzl Foodservice geleverde artikelen.

10.5 Bunzl Foodservice is niet gehouden emballagedragers retour te nemen indien deze niet in dezelfde staat verkeren als bij levering van de artikelen.

10.6 Indien Afnemer niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Bunzl Foodservice gerechtigd de kosten voor schoonmaak, reparatie en/of vervanging integraal bij de Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 11: Toleranties

11.1 Voor de door Bunzl Foodservice geleverde artikelen zijn ten aanzien van de overeengekomen specificaties de hierna te noemen afwijkingen zowel naar boven als naar beneden, toelaatbaar. Deze afwijkingen leveren derhalve geen tekortschieten van Bunzl Foodservice op en zij vormen geen geldige reden voor een klacht. Bij de beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in een soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Voor andere dan hierna genoemde specificaties, zijn de bij de eerdere leveringen toegestane afwijking en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar.

11.2 Voor afwijkingen in de kleur geldt dat Bunzl Foodservice deugdelijk heeft gepresteerd indien deze afwijkingen gering zijn. Bunzl Foodservice is niet aansprakelijk voor de gevolgen van door de Afnemer opgegeven onjuiste kleurennummers. Dit vormt geen reden voor enigerlei actie van de Afnemer tegen Bunzl Foodservice. Bunzl Foodservice schiet niet tekort en is daarom niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen indien de door haar geleverde kleur gelijk of nagenoeg gelijk is aan het door de Afnemer opgegeven kleurennummer dan wel gelijk of nagenoeg gelijk is aan het door de Afnemer aangeleverde monster.

11.3 Ten aanzien van afwijkingen in de opgegeven hoeveelheid geldt dat Bunzl Foodservice deugdelijk heeft gepresteerd indien afwijkingen in hoeveelheden niet meer bedragen dan 10% boven of beneden de overeengekomen hoeveelheid. Facturering vindt plaats op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid.

11.4 Ten aanzien van de (gram)gewichten, dikte, formaten geldt dat Bunzl Foodservice deugdelijk heeft gepresteerd indien afwijkingen bij de levering niet meer bedraagt dan respectievelijk 10% (gewicht), 20% (dikte) en 5% (formaten) ten opzichte van de overeengekomen specificatie.

Artikel 12: Garantie

12.1 Met de Afnemer kunnen afzonderlijk afspraken worden gemaakt over een garantie op de te leveren goederen. Van een garantie is slechts sprake indien dat predicaat ‘garantie’ in deze afzonderlijke afspraken wordt opgenomen.

12.2 Voor artikelen of onderdelen van artikelen die Bunzl Foodservice niet zelf vervaardigt, verleent Bunzl Foodservice slechts garantie indien en voor zover de toeleverancier van Bunzl Foodservice aan Bunzl Foodservice eveneens een garantie heeft verstrekt. Op verzoek van de Afnemer kan Bunzl Foodservice hem op de hoogte stellen van de garantiebepalingen van de betreffende toeleverancier(s).

12.3 In geval van gebruiksadviezen garandeert Bunzl Foodservice dat haar adviezen opgesteld zijn conform de toepasselijke regelgeving ter zake en conform recente inzichten. Verdergaande garanties worden uitgesloten.

12.4 De Afnemer erkent dat Bunzl Foodservice geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in een ander rechtsgebied dan Nederland.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Bunzl Foodservice zal de Overeenkomst steeds naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de regels van goed vakmanschap uitvoeren en in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving ten tijde van de levering.

13.2 Bunzl Foodservice is nimmer tegenover de Afnemer aansprakelijk voor gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a) de niet inachtneming van bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften, dan wel van ander dan het voorziene en normale gebruik;

b) normale slijtage;

c) de toepassing van enig overheidsvoorschrift terzake van de aard van kwaliteit van de toegepaste materialen;

d) materialen of zaken die door de Afnemer aan Bunzl Foodservice ter bewerking zijn verstrekt;

e) materialen, zaken, werkwijzen en constructies die op uitdrukkelijke instructie van de Afnemer zijn toegepast;

f) door Bunzl Foodservice van derden betrokken artikelen, voor zover deze derden geen garantie aan Bunzl Foodservice hebben verstrekt;

g) onvakkundig gebruik of gebruik voor enig ander doel dan gebruikelijk is.

13.3 In geval Bunzl Foodservice haar verplichtingen niet deugdelijk nakomt en zij in verzuim is gekomen, is zij gerechtigd om de geleverde, ondeugdelijke goederen te vervangen, dan wel tot terugbetaling aan de Afnemer van het voor deze goederen gefactureerde bedrag, een en ander steeds ter keuze van Bunzl Foodservice. Bunzl heeft geen verdergaande verplichtingen tegenover de Afnemer, ook niet indien een garantie(bepaling) is geschonden.

13.4. Indien de Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Bunzl Foodservice gesloten overeenkomsten, is Bunzl Foodservice met betrekking tot de betreffende overeenkomst zelf nimmer tot enigerlei prestatie gehouden.

13.5 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in deze Voorwaarden, is zowel de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Bunzl Foodservice ten aanzien van de Afnemer in alle gevallen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.3, beperkt tot het respectievelijke factuurbedrag (excl. btw), tenzij de aansprakelijkheidsverzekeraar van Bunzl Foodservice een hoger bedrag uitkeert onder de desbetreffende verzekering.

13.6 Bunzl Foodservice is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot schade aan derden, winstderving, gevolgschade, beoogde resultaten/doelen), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Afnemer of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte goederen (inclusief gebruiksadviezen), (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Afnemer en/of een derde van wettelijke en/of andere verplichtingen (o.a. de installatie- en gebruikershandleiding), (5) schade ten gevolge van normale slijtage.

13.7. Bunzl Foodservice is in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Afnemer om alle noodzakelijke en nuttige informatie op te vragen en te verifiëren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die door de Afnemer werd overhandigd aan Bunzl Foodservice en/of haar aangestelden of onderaannemers.

13.8 De Afnemer vrijwaart Bunzl Foodservice voor alle aanspraken van derden in verband met gebreken aan de door Bunzl Foodservice geleverde goederen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bunzl Foodservice.

Artikel 14: Opschorting/Ontbinding

14.1 Bunzl Foodservice heeft, indien de Afnemer tekortschiet of in het geval van liquidatie, (het aanvragen van) surseance van betaling of een faillissement(aanvraag) van de afnemer, dan wel indien Bunzl Foodservice anderszins goede grond heeft om te vrezen dat de Afnemer zal tekortschieten in de nakoming van enige tussen Bunzl Foodservice en de Afnemer gesloten overeenkomst, het recht:

a) van de Afnemer voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten betaling vooraf, dan wel onmiddellijke betaling bij levering, dan wel behoorlijke zekerheidsstelling voor betaling te vorderen;

b) haar verplichtingen uit overeenkomsten met de Afnemer (tevens zijnde de aanmaak en/of verwerking van de voor levering bestemde goederen) op te schorten;

c) zonder rechterlijke tussenkomst de betreffende koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

14.2 Indien de Afnemer tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst kan Bunzl Foodservice aanspraak maken op schadevergoeding waaronder begrepen gederfde winst.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Bunzl Foodservice onafhankelijke, al dan niet voorzienbare omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, bezetting, boycot, blokkade, sabotage, brand, blikseminslag, extreme weersomstandigheden, maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van Bunzl Foodservice, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door Bunzl Foodservice ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen en/of zaken. Onder overmacht zijn voorts begrepen epidemieën of pandemieën en de daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen, voor zover zij nakoming van de overeenkomst van de zijde van Bunzl Foodservice geheel of gedeeltelijk verhinderen.

15.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Bunzl Foodservice gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij vanwege de niet-nakoming tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden zal zijn.

15.3 Bunzl Foodservice heeft het recht overeenkomstig art. 4.3 haar prijzen aan te passen indien de prijs van een artikel wijzigt als gevolg van een omstandigheid die het gevolg is van of te herleiden tot overmacht.

Artikel 16: Persoonsgegevens

16.1 Bunzl Foodservice zal de geldende wet- en regelgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (inclusief de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘GDPR’)) naleven, hierna te noemen de “Privacywetgeving”.

16.2 De Afnemer aanvaardt dat in voorkomend geval ten behoeve van de naleving van de overeenkomst persoonsgegevens door Bunzl Foodservice kunnen worden verwerkt. De Afnemer aanvaardt voorts dat hij voor de artikelen van Bunzl Foodservice, gerichte acties en wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot artikelen, daaronder op het terrein van Single Use Plastic (SUP), benaderd kan worden en dat zijn/haar persoonsgegevens daarvoor kunnen worden aangewend.

16.3 Bunzl Foodservice zal enkel de persoonsgegevens van haar Afnemers opvragen die noodzakelijk zijn voor het doel van haar verwerkingen. Bunzl Foodservice zal enkel persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke grondslag. Meer informatie hierover is terug te vinden in de privacyverklaring van Bunzl Foodservice (https://www.bunzlfoodservice.nl/disclaimer-privacy).

16.4 Bunzl Foodservice zal alle nodige maatregelen nemen om de persoonsgegevens van haar Afnemers te beschermen en zal deze niet doorgeven aan derden zonder wettelijke grondslag.

16.5 De Afnemer kan steeds om inzage, verbetering, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van zijn gegevens vragen.

· per post: Rondebeltweg 82; 1329 BG Almere

· per e-mail: info@bunzl.nl

Artikel 17: Vertrouwelijk

17.1 Alle vertrouwelijke informatie welke door Bunzl Foodservice aan de Afnemer ter beschikking wordt gesteld voorafgaandelijk aan het afsluiten van de Overeenkomst of tijdens dan wel na de uitvoering hiervan, zal als vertrouwelijk beschouwd worden en als dusdanig door de Afnemer behandeld worden.

17.2 De Afnemer verbindt zich ertoe vertrouwelijke informatie niet aan derden mee te delen tenzij het informatie betreft die publiekelijk beschikbaar is (geworden). Hoe dan ook zal de Afnemer zijn medewerkers en aangestelden slechts op need-to-know basis toegang verlenen tot deze vertrouwelijke informatie.

Artikel 18: Toepasselijk recht / Forumkeuze

18.1 Deze Voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

18.2 Geschillen voortvloeiende uit of samenhangen met overeenkomsten tussen afnemer en Bunzl Foodservice zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.